Cooroy Mountain Park, 111 Lukes Rd, Cooroy Mountain QLD 4563, Australia