National Route 24, Rankins Springs NSW 2669, Australia